Thursday, May 28, 2020

ಸಲ್ಲಾಪ ೨೦

ಸಲ್ಲಾಪ

ನಂದಳಿಕೆಯ ನಾರಣಪ್ಪನು
ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಮುಂಗೋಳಿ !
ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ
ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯದ ಕತೆಕೇಳಿ !

ನೀರು ಇಳಿಯದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ
ಕಡಬು ತುರುಕುವುದೇಕಂತೆ !
ಹೃದಯ ಮನೋರಮೆ ರೂಪವ ತಾಳಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಳೀ ಕಾಂತೆ !

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು
ಪದಪದಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ !
ಗದ್ಯ ಹೃದ್ಯದ ಸವಿರುಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ಭಾಷೆಗೆ ನವೀನ ಆಯಾಮ !

ಪರಂಪರೆಯನು ಮುರಿದು ಕಟ್ಟಲು
ತೆರೆಯಿತು ವಾಙ್ಮಯ ರಹದಾರಿ !
ಮುದ್ದಣ ನಾಮವು ಅಮರವಾಯಿತು
ಓದುಗರೆಲ್ಲರ ಮನಸೇರಿ !

ಕಾವ್ಯಕೆ ಹೊಸತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ನೀಡಿತು
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಲ್ಲಾಪ !
ಕವಿ ಓದುಗರ ಸಹಜ ಬಂಧದ
ಜೀವ ಸಂವೇದನೆ ಪ್ರತಿರೂಪ !

ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ
೨೦-೦೫-೨೦

ರಾಮನ ಹಂಗು - ೧೯

ಬನರಾಮನ ಹಂಗು

ವ್ಯಾಸಗುರುಗಳೆ ಹೊಗಳಿದರಲ್ಲ
ದಾಸರು ಎಂದರೆ ಇವರೆಂದು !
ಶಿನಪ್ಪನಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದು
ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವು ಎಂದೆಂದು !

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಿ ಲೋಭಿತನದಲಿ
ಸಂಪತ್ತಿನಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದವರು !
ಬಲು ಅಪರೂಪ ಭವಸಾಗರವನು
ಈಜುತ ಈಜುತ ಗೆದ್ದವರು !

ಗೋಪಾಳ ಪುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಂದು
ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಹೆಂಡತಿಗೆ !
ಕೀರ್ತನ ರಚಿಸಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರು
ಸಾವಿರದಂತಹ ಸಂತತಿಗೆ !

ನೀನ್ಯಾಕೆನ್ನುತ ನಾಮದ ಬಲದಿ
ರಾಮನ ಹಂಗನೆ ತೊರೆದವರು !
ಹಾಳು ಮಾಡಲಿ ಬೇಡಿರಿ ಎನ್ನುತ
ಮಾನವ ಜನ್ಮವ ಪೊರೆದವರು !

ಶರಣರ ವಚನದ ಸತ್ವವ ಸೇರಿಸಿ
ಉಗಾಭೋಗವ ಬರೆದವರು !
ಒಂಬತ್ ಕೋಟಿಗೆ ಒಡೆಯರಾದರೂ
ತಿರುಪೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಲೆದವರು !

೨೭-೦೫-೨೦೨೦

ಕಲಿಯದವರ ಸುರಧೇನು - ೧೮

ಕಲಿಯದವರ ಸುರಧೇನು !

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ದೇಸಿ ನುಡಿಯಲಿ
ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಈಕಥನ !
ಒಂದೇ ಉಸಿರಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟವ
ಕೋಳಿವಾಡದ ನಾರಯಣ !

ಹಲಗೆ ಬಳಪವ ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ
ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯಿತು ಭಾರತವು !
ಓದಿ ವಾಚಿಸಿ ಖುಷಿಪಡುತಿಹರು
ಅಖಂಡ ಮಂಡಲ ಈಜಗವು ! 

ಇಟ್ಟ ಪದವನು ಅಳಿಸಲಾರದ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭೆಯೆ ಸೋಜಿಗವು !
ಉಲಿಹು ಕೆಡಿಸದ ಬರಹ ಬಗೆಯನು
ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ ಮೂಜಗವು !

ಕೃಷ್ಣ ಕತೆಯನು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದೆ
ಕುವರ ವ್ಯಾಸನ ಭಾಮಿನಿಯು !
ಕಾವ್ಯದೊಡಲಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದೆ
ದ್ವಾಪರದುನ್ನತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು !

ಕಲಿತ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು
ಕಲಿಯದವರಿಗೆ ಸುರಧೇನು !
ನುಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಬೆಡಗಿನ ರೂಪವು
ಬೆರಸಿದಂತಿದೆ ಹಾಲ್ಜೇನು !

೧೭-೦೫-೨೦೨೦

ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೋಳಿಯ ಕೂಗು - ೧೭

ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೋಳಿಯ ಕೂಗು !

ನೆನಪಲ್ಲುಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲಿ
ಅಮೃತಮತಿಯ ಪಾತ್ರ !
ಜನ್ನ ಕವಿಯು ಕೆತ್ತಿ ನಿಲಿಸಿದ
ಅದ್ಭುತ ಜೀವಿತ ಚಿತ್ರ !

ವಿಮಲ ಜಲದ ಹೊನಲನು ತೊರೆದು
ತಿಪ್ಪೆಯಲಾಡಿತು ಹಂಸ !
ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಗಾನಕೆ ಸೋತು
ರಾಜಗೆ ಮಾಡಿತು ಮೋಸ‌ !

ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂಸೆಗೆ
ಕೂಗಿತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೋಳಿ !
ನಾಯಿ ನವಿಲು ಏಳು ಜನುಮವ
ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಪಾಳಿ‌ !

ಜನ್ನಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ತಿಳಿಪುದು
ಹಿಂಸೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ !
ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುವುದು
ಉಣುವ ಜೀವಿಯ ತಾಪ !

ಅದ್ಭುತ ಕಂದ ಛಂದದ ಬಳಕೆಯು
ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ !
ವಾಙ್ಮಯ ಪ್ರೇಮಿ ರಸಿಕರೆಲ್ಲರೂ
ಸವಿಯಲೇ ಬೇಕು ಚೋದ್ಯ !

ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ
೨೩-೦೫-೨೦೨೦

ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದ ಬಸವ - ೧೨

ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದ ಬಸವ

ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ
ಹುಟ್ಟನುಗೆಟ್ಟ ಬಸವ !
ಗುರುಲಿಂಗೆರಡಕು ವಂಚನೆಗೈಯದೆ
ತನುಮನ ಕೊಟ್ಟನು ಬಸವ !

ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಗರವಿಕ್ಕುತ
ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದ ಬಸವ !
ಲಿಂಗದ ಸ್ಮರಣೆ ಘನಘನವಾದರು
ಮನಕಿರಿದೆನ್ನದ ಬಸವ !

ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯ ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ
ವಿನಯವ ಮೆರೆದ ಬಸವ !
ಕಕ್ಕಯ ಚನ್ನಯ ದಾಸನ ಮನೆಯಲು
ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡಿದ ಬಸವ !

ವೇದವೇದಾಂಗದ ನಾದವ ತೊರೆದು
ಸೂಳ್ನುಡಿ ನುಡಿದನು ಬಸವ !
ಪರಧನ ಬಯಸದ ಪರಸತಿಗೆಳಸದ
ಛಲವನು ಮರೆದ ಬಸವ !

ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ
೯೪೪೮೭೯೦೭೮೭

ರಾಮನಾಥನ ಮೆರೆದವ - ೯

ರಾಮನಾಥನ ಮೆರೆದವ

ಮೊದಲ ವಚನಕಾರನೆಂಬ
ಬಿರುದು ಪಡೆದನು ದಾಸಯ್ಯ !
ಬಿಸಿಲು ನಾಡು ಮುದ್ದನೂರಿನ
ಹಿರಿಯ ಭಕುತನು ದಾಸಯ್ಯ !

ಸಿರಿಯನಿತ್ತರೂ ಕರಿಯನಿತ್ತರೂ
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ದಾಸಯ್ಯ !
ಶರಣ ಸೂಳ್ನುಡಿ ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತರೂ
ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾಸಯ್ಯ !

ಹಸಿವ ಒಡಲಿಗ ಹುಸಿವ ಒಡಲಿಗ
ಎಂಬ ದಿಟವನು ನುಡಿದವನು !
ಹರಿದ ಗೋಣಿಗೆ ಕಳವೆ ತುಂಬುವ
ಅಳಿಯ ಮನವನು ತಡೆದವನು !

ಇಳೆಯು ನಿಮ್ಮದು ಬೆಳೆಯು ನಿಮ್ಮದು
ವಾಯು ನಿಮ್ಮದು ಎಂದವನು !
ಹಸಿವೆ ಹಾವು ಬಸಿರು ಹೊಕ್ಕರೆ
ವಿಷದ ನೋವಿಗೆ ಬೆಂದವನು !

ಇಲಿಯ ಕಂಡಡೆ ಪುಟಿದು ನೆಗೆಯುವ
ಮಠದ ಬೆಕ್ಕನು ಜರೆದವನು !
ಸಟೆಯ ಭಕುತಿಗೆ ದಿಟವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ
ರಾಮನಾಥನ ಮೆರೆದವನು !

ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ
೨೫-೦೫-೨೦೨೦

ಸಂಜೀವಿನಿ - ೭

ಸಂಜೀವಿನಿ

ದುರ್ಗಸಿಂಹನು ಪಂಚತಂತ್ರವ
ಕನ್ನಡಕಿಳಿಸಿದ ಧೀಮಂತ !
ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಗುಣದೋಷಗಳು
ನಮ್ಮೊಳು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತ !

ವ್ಯಸನಿ ಕುವರರು ಚತುರರಾದರು
ಅಮರ ಕತೆಗಳ ಕೇಳುತ್ತ !
ಕರಟಕ ದಮನಕ ಬುದ್ಧಿಯ ತೊರೆದರು
ಅರಿಯುತ ಬಾಳಿನ ನಿಜಸತ್ವ !

ಸಿಂಹ ಎತ್ತು ಮಂಗ ಹಾವು
ಮನುಜ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರತಿರೂಪ !
ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತಿಯು ಇರದಿರೆ
ಬದುಕೆ ಒಂದು ಜಡಕೂಪ !

ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ ಇರಾನ ದೊರೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಕೃತಿರತುನ !
ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದಿ ಅಡಗಿದೆ ವಿಶ್ವದ
ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಮಹಾಕಥನ !

ಕತೆಯನು ಹೇಳುವ ಕೇಳುವ ಯಾನಕೆ
ಕೊನೆಯೆ ಇಲ್ಲವು ಎಂದೆಂದು !
ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವಕೆ ಹಿಡಿಸುವ
ಬಿಂದು ರೂಪದ ಮಾಸಿಂಧು !

ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ
೨೦-೦೫-೨೦